שנת 2023 עומדת להסתיים וזוהי ההזדמנות להפקיד לחיסכון ולקבל הטבות מס

גם אתם יכולים
לנצל את הטבות המס ולחסוך הרבה כסף!

המועד האחרון להפקדה  ה-28.12.203

הפקדות שיבוצעו לאחר מועד זה, לא יחשבו כהטבות מס לשנת 2023

לבדיקת זכאות הטבות מס וצ’ק אפ פיננסי ללא עלות מלאו את הפרטים הבאים:

   ערוצי ההפקדה והסכומים המרביים שניתן להפקיד לקופות השונות:

  פוליסת חיסכון

  כמה מפקידים?
  ללא הגבלה!

  מי יכול להפקיד?
  כולם

  איזה הטבות מס מקבלים?

  דחיית מס רווחי הון עד למועד משיכת כספים

  פטור ממס בעת שינוי מסלול/מנהל

   לנולדים עד 1.1.1949 – פטור ממס רווחי הון: עד תקרה 13,800  ליחיד, 16,920 ש”ח לזוג

  יתרונות השקעה נוספים 

  נזילות וזמינות

  ניתן למשוך בצורה הונית את הכסף שחסכתם בכל עת בתשלום מס על הרווחים בלבד.

  הכנסה חודשית / פדיון לשיעורין- ניתן להגדיר סכום שישולם כהכנסה חודשית מתוך היתרה הצבורה.

  יתרת הכספים בקרן תמשיך להתנהל במסלול ההשקעה בו מנוהלים כספים ותצבור רווחים.

  פדיון רעיוני- לנולדים עד 1.1.949 להתחשבן עם מס הכנסה על הנייר מבלי ליצור אירוע מס כך שיחשב כאילו משכתם את הכסף והפקדתם את כל הסכום חזרה לחיסכון ועתה הסכום פטור ממס

  קופת גמל להשקעה

  כמה מפקידים?
  הסכום המירבי *המוכר להטבות מס: 76,449 ש”ח.

  מי יכול להפקיד?
  שכירים / עצמאיים / גמלאים / קטינים / בגירים

  איזה הטבות מס מקבלים?
  * על הכספים שהופקדו עד תקרת ההפקדה המוטבת

  דחיית מס רווחי הון עד למועד משיכת כספים 

  רווחים וקצבה פטורים ממס החל מגיל 60 

  פטור ממס בעת שינוי מסלול/מנהל

  העברה בין דורית- הורשה פטורה ממס 

  יתרונות השקעה נוספים

  נזילות וזמינות 

  ניתן למשוך בצורה הונית את הכסף שחסכתם בכל עת בתשלום מס על הרווחים בלבד.

  אפשרות לקבלת קצבה מוכרת פטורה ממס על רווחים החל מגיל 60.

  מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות 

  דמי ניהול מופחתים 

  קרן השתלמות

  כמה מפקידים?
  הסכום המירבי* המוכר להטבות מס: 19,920 ש”ח

  מי יכול להפקיד?
  שכירים / עצמאיים

  איזה הטבות מס מקבלים?
  * על הכספים שהופקדו עד תקרת ההפקדה המוטבת

  ניכוי: הפחתת הכנסה חייבתפטור מס רווחי הוןפטור ממס בעת שינוי מסלול/מנהל

  הורשה פטורה ממס!הפקדה מעבר לתקרה : דחיית מס רווחי הון לסוף תקופה

  יתרונות השקעה נוספים 

  נזילות: הכספים ניתנים למשיכה הונית לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן לכל מטרה או בתום 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה בעת ההגעה לגיל פרישה

  חיסכון לכל מטרה

  מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות

  דמי ניהול מופחתים

   

  קופת גמל 190 / קרן פנסיה חדשה

  כמה מפקידים?
  הסכום המירבי * המוכר להטבות מס: 41,402 ש”ח

  מי יכול להפקיד?
  שכירים / עצמאיים / גמלאים

  איזה הטבות מס מקבלים?
  * על הכספים שהופקדו עד תקרת ההפקדה המוטבת

  זיכוי:החזר מס

  ניכוי: הפחתת הכנסה חייבת

  פטור ממס בעת שינוי מסלול/מנהל

  הורשה פטורה ממס

  !הפקדה מעבר לתקרה :

  קצבה פטורה ממס החל מגיל 60

  משיכה חד פעמית- החל מגיל 60 בכפול לקבלת פנסיה : מס רווחי הון נומינלי 15% או  פטור ממס

  יתרונות השקעה נוספים 

  חסכון לפרישה- פנסיה חודשית 

  הגנה ביטוחית- כיסוי לאובדן כושר עבודה, פטירה שארים, קצבת זקנה

  חיסכון הוני- לסכומים מעבר לתקרה 

  מגוון מסלולי השקעה 

  דמי ניהול מופחתים 

  אלו הטבות הס שתוכלו לקבל

  שאלות ותשובות

  מהי הטבת ניכוי?

  הטבת המס מסוג “ניכוי” מוכרת לעצמאיים גם בשם “הוצאה מוכרת” במסגרתה מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת של העצמאי במס.
  זאת אומרת, הקטנת ההכנסה עליה משלמים מס.
  שווי הטבת הניכוי תלוי בסך ההפקדה ובשיעור המס השולי של העצמאי.
  התוצאה היא שבזכות הפקדה למוצרים הפנסיוניים כמתואר לעיל, לא ישולם מס הכנסה על חלק מההכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות

  מהי הטבת זיכוי?

  הטבת המס מסוג “זיכוי” מוכרת לעצמאים גם בשם “החזר מס” במסגרתה מס הכנסה מקטין את סכום המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה.
  מדובר על החזר כספי מהמס המשולם בפועל.
  התוצאה היא שבזכות הפקדה למוצרים הפנסיוניים כמתואר לעיל, יתקבל זיכוי בשיעור הטבה של 35% – קבוע ולא תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

  מהי הטבת דחיית מס רווחי הון ?

  לאורך תקופת ההשקעה לא נגבה מס על הרווחים הצטברים, כלומר כספים שהרווחתם בזכות הכסף שלכם מייצרים עוד כסף. להפסיק להשיג עוד רווחים בגלל המס, זה ממש לא לעניין.

  בשונה מכלי חסכון אחרים בהם יש לבצע התחשבנות מס מדי שנה כל הרווחים מושקעים מידית בחזרה בחיסכון והתחשבנו המס מבצעת רק בעת משיכה . 

  כיצד נממש את ההטבות המס?

  בקרן השתלמות זו הטבה אוטומטית – הטבת פטור מס מרווחים, כבר ברגע ההפקדה הסכומ משויכים בקרן לשכבה פטורה ממס כך שברגע שהקרן נזילה למשיכה כדין, לא ישולם מס בגין רווחי התקרה המתוארת לעיל.

   בקופת גמל וקרן פנסיה חלות הטבות זיכוי וניכוי  שכירים ההטבות מתקבלו באופן אוטמטי בשכר .

  צמאים/ גמלאים:- את ההטבות האלו ניתן לממש במסגרת הגשת דוחות לרשות המיסים עבור שנת המס בגינה הופקדו.
  ובמילים פשוטות, אישור על ביצוע ההפקדות המיועד לצרכי מס מצורף כספח לדוח השנתי של הפניקס שמופק לעמיתים עד לסוף חודש מרץ. את ספח אישור המס יש להגיש לרשויות המס במסגרת הדוח השנתי לצורך קבלת ההטבות.

  בפוליסת חיסכון- 

  אופציה א’ – פעם בשנה למשוך את הרווח מתחת לתקרה המותרת ללא תשלום מס וליהנות מהכסף. 

  אופציה ב’ – מכירה רעיונית כלומר להתחשבן עם מס הכנסה על הנייר מבלי ליצור אירוע מס כך שיחשב כאילו משכתם את הכסף והפקדתם את כל הסכום חזרה לחיסכון ועתה הסכום פטור ממס. הפטור הוא לא רטרואקטיבי לכן יש לוודא כל שנה כי באמת בוצעה מכירה רעיונית לפני תום שנת המס ולהגיש את המסמכים למס הכנסה בעת המשיכה הפיזית כדי לקבל החזר מס.