זכויות פיננסיות לקראת פרישה לגמלאות - רובי תכנון פיננסי

מאת רובי תכנון פיננסי
4712 צפיות

מה מגיע לי בפרישה? בואו נעשה סדר

מאת רובי סעדי – מתכננת פיננסית ויועצת פרישה
מייסדת ומנכ”לית “רובי תכנון פיננסי” – פתרונות השקעה ופרישה מתקדמים

בפניך פרושות הזכויות הכספיות המגיעות לך עם פרישתך ממקום העבודה, ביטוח לאומי, קופות הפנסיה והקופות השונות.
חשוב להדגיש כי האמור במידע זה לא יבוא במקומם של חוקים או הסכמי העסקתך. הסברים אלו הינם כוללנים ומומלץ לבדוק את זכאותך האישית. לשאלות ועדכונים ניתן לפנות אל מח’ משאבי אנוש ושכר.

דרגת פרישה: דרגת פרישה הינה דרגה לכל דבר ועניין.
ערך דרגת פרישה תשפיע על חישוב זכויות העובד בעת פרישה. דרגה תוענק במקרים:

א. עובד אשר ביום פרישתו ימלאו 3 שנים לפחות לשהותו בדרגה הנוכחית יועלה בדרגה מלאה.

ב. עובד אשר ביום פרישתו ימלאו שנה אחת לפחות לשהייתו בדרגה יועלה בחצי דרגה

קצבאות:

א.ביטוח לאומי –
קצבת אזרח ותיק: סכום חודשי המשולם על ידי הביטוח הלאומי אשר נועד להבטיח הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. סכום הקצבה נע מ- 1,558 שקל כבסיס ועד 2,337 שקל לחודש (נכון לשנת 2021) למי שצברו ותק של מעל ל-25 שנות עבודה ובכפוף לתנאי הזכאות :

תושב/ת ישראל שנולד בישראל או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 62-60, והוא עונה על תנאי הזכאות.
צבירת אחת מתקופות הביטוח האלה: 144 חודשי עבודה או 60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה.
מבחן הכנסות ייעודי בין גיל הפרישה (62/67) ועד גיל הזכאות המוחלט (70) במסגרת ומשוקללות הכנסותיו הנוספות של הפורש מעבר לפנסיה החודשית מעבודה ושלא מעבודה (ההכנסות של בן/בת הזוג לא נלקחות בחשבון). עמידה במבחן זה הינה תנאי הכרחי לקבלת קצבת ביטוח לאומי/זקנה.

תוספות לקצבה – מקבל קצבת אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לתוספת ותק ו /או תוספת בגין בן/בת זוג מקבל קצבת אזרח ותיק  שאין לו הכנסות נוספות עשוי להיות זכאי לתוספת השלמת הכנסה

חשוב לציין – קצבת אזרח ותיק מחושבת על ידי במוסד לביטוח לאומי
לשם קבלת קצבת אזרח ותיק יש להגיש בקשה לביטוח לאומי
מומלץ להתייעץ עם מומחה טרם קבלת הקצבה על מנת שלא להפסיד חלק ניכר מקצבת הזקנה, או את כולה.

ב. פנסיה – סכום חודשי המשולם על ידי הביטוח הפנסיוני לכל החיים במטרה להוות לפורש תחליף להכנסה מתקופת העבודה ולהקנות במקרה פטירה ח”ח תשלום לשארים כאחוז מסוים מהקצבה .

סכום הפנסיה החודשית כמו גם התשלום לשארים נקבע בהתאם לסוג הביטוח הפנסיוני, אופן החישוב הנהוג בו ומסלול הפרישה הנבחר – קרן פנסיה תקציבית/ותיקה/חדשה או ביטוח מנהלים.

קרן פנסיה ותיקה – חישוב הפנסיה מבוסס על בסיס זכויות- מכפלת השכר הקובע בקרן בשיעור הקצבה שנצבר. בכל מקרה, שיעור הקצבה הנצבר לא יעלה על 70% – צבירת זכויות של 2% * קצבה לכל שנת עבודה ועד לתקופת צבירה מרבית של 35 שנות עבודה.
קרן פנסיה חדשה/ביטוח מנהלים- חישוב הפנסיה מבוסס על בסיס צבירות- חלוקת סכום הכסף שנצבר בקרן במקדם ההמרה לקצבה.
היוון פנסיה- קבלת סכום חד פעמי על חשבון הקטנת הפנסיה החודשית. במשך תקופת ההיוון יקבל הפורש פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון. לאחר ביצוע היוון אין אפשרות להתחרט.

קיימים הבדלים בהיוון פנסיה בין הקרנות השונות – תקציבית /חדשה/ותיקה), כך שיש לבחון את כדאיות ההיוון באופן מקצועי ובהתחשב בנתונים האישיים ובהשפעות המס.

חשוב לציין – פנסיה מחושבת על ידי קרן הפנסיה
קיימים מספר מסלולים לקבלת פנסיה, מומלץ להתייעץ עם מומחה טרם קבלת פנסיה
לא ניתן לבצע חרטה לאחר קבלת פנסיה ראשונה
לשם קבלת פנסיה יש להגיש בקשה לקרן הפנסיה

מענקי פרישה ותשלומים חד פעמיים:
מענק פרישה – תשלומים המשולמים מעבר להכנסה השוטפת על יד המעסיק ו/או קרנות הפנסיה/מנהלים. מענקי הפרישה כוללים:

פיצויים – פורש זכאי לקבל פיצויים בעת סיום העסקתו אלא אם סיום העסקה בוצע בנסיבות שלא מזכות בפיצויים על פי דין. חישוב הפיצויים מבוסס על על משכורת עבור כל שנת עבודה בהתאם לשכר הקובע לפיצויים ושיעור המשרה.
סה”כ תשלום המעסיק לפיצויים 8.33%= * שכר קובע לפיצויים * ותק
א. תשלום פיצויים בסך 6% מהשכר הקובע -צבור בקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים בגין הפקדות שוטפות שבוצעו לאורך תקופת העסקה
ב. תשלום פיצויים בסך “כ 2.33% – ישולם סמוך לפרישה כמענק חד פעמי בגין השלמת פיצויים לחלק יהחסי של הפיצויים שלא הופקד בשוטף לקופה.

דוגמה לאופן חישוב השלמת פיצויים
מענק השלמת פיצויים =2.33%* שכר קובע לפיצויים * ותק
משכורת הקובעת לפיצויים 8,000 ש”ח
תקופת העסקה עבודה כעובד הסתדרות – 1/1/1976-1/1/2006
ותק העסקה 30 שנים = 360 חודשים
מענק השלמת פיצויים : 360*2.33%*8000= 67,104 ש”ח.

חשוב לציין – יתרת הזכאות לפיצויים תינתן על יד מחלקת משאבי אנוש/שכר פורמט סימולצייה להוסיף התייחסות לגבי אופן אפשרות לקבלת מענקים.

מענק השלמת פיצויים יחושב על ידי מחלקת משאבי אנוש/שכר וישולם בפועל חודש לאחר הפרישה , אין צורך בבקשה מיוחדת.
באפשרותכם לבחור האם להשאיר את הכספים בקופת הביטוח הפנסיוני, או למשוך חלק מהכספים ואת היתרה להשאיר בקופה.
משיכת חלק/מלוא כספי פיצויים מקרנות פנסיה ותיקות שבהסדר תשלול לחלוטין את זכאותכם לקבלת פנסיה מהקרן ואת המשך החברות בקרן.

משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני (ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל) עשויה להקטין את הפנסיה החודשית ביותר מ-⅓.

משרד האוצר ממליץ שלא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
פיצויים מהווים חלק בלתי נפרד ממענקי הפרישה ועליו חלים כללי המיסוי לעניין מענקי פרישה ופיצויים.
פדיון ימי מחלה- פורש זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו מיום תחילת עבודתו ועד ליום פרישתו, תנאי שלא ניצל יותר מ 65%- מכלל ימי המחלה שלהם היה זכאי בכל תקופת עבודתו ובכפוף להסכם עבודה מיוחד או הסכם קיבוצי .
עובד בדירוג אחיד שנקלט לאחר 9/1999 (דור ב’) אינו זכאי למענק אי ניצול מחלה

הקריטריונים לקבלת מענק פדיון ימי מחלה:
% ניצול ימי מחלה מסך הזכאות
סך ימי מחלה לתשלום
0-35%

8 ימים לכל 30 ימי מחלה שלא נוצלו
64%-36%

6 ימים לכל 30 ימי מחלה שלא נוצלו
65% ומעלה
אין זכאות

ערך בסיס יום עבודה בחודש:
1/23.4

מכסת שבוע עבודה:
25 לעובד שעבד 5 ימים בשבוע
30 לעובד שעבד 6 ימים בשבוע

אופן חישוב הזכאות לפדיון ימי מחלה:
א. חישוב שיעור מימוש ימי מחלה וסך ימי מחלה לתשלום :
סה”כ ימי זכאות למחלה: 500. סה”כ ניצול ימי מחלה: 200 . יתרה ימי זכאות: 300
אחוז ניצול לצורך זכאות – 40% = 200/500
סך ימי מחלה לתשלום : 6 ימי מחלה על כל 30 יום שלא נוצלו

ב. חישוב שווי פדיון ימי מחלה ברוטו –
(שיעור הזכאות למחלה /ימי שכר בתשלום) x (משכורת קובעת/בסיס)

לדוגמה:
משכורת 8000 ש”ח
ערך בסיס יום עבודה 23.4
בסיס : 21.67 משכורת קובעת לצורך חישוב 8,000 .שווי פדיון ימי מחלה ברוטו:
(8000/23.4)) X (300X((6/30)) = 20,512 ש”ח

יצוין כי פדיון ימי המחלה מהווה חלק בלתי נפרד ממענקי הפרישה ועליו חלים כללי המיסוי לעניין מענקי פרישה ופיצויים.

מענק שנים עודפות – סכום חד פעמי המשולם לעובד בגין חודשי ביטוח עודפים בקרן הפנסיה הוותיקה, בתנאי שהמשיך להפקיד כספים לקרן לאחר שצבר את שיעור הקצבה המירבי (במשך 35 שנים שהם 420 חודשי הפקדות לקרן).

אופן חישוב מענק שנים עודפות
6.25% X השכר הקובע X חודשי העסקה עודפים (מעל 420 חודשים).
לדוגמא:
שנות הפקדה לקרן פנסיה ותיקה: 40 שנים
שנים עודפות: 5 שנים המהווים 60 חודשים (5*12)
שכר הקובע לפנסיה הוא 10,000 ש”ח
סך מענק שנים עודפות: 60X10,000X6.25% = 3,750,000

מענק שנים עודפות מחושב ומשולם על ידי קרן הפנסיה הוותיקה יחד עם תשלום הפנסיה הראשונה, אין צורך בבקשה מיוחדת .
תלוש הפנסיה הראשון שיתקבל יכיל את הפירוט בדבר מענק שנים עודפות
מענק שנים עודפות מהווה חלק בלתי נפרד ממענקי הפרישה ועליו חלים כללי המיסוי לעניין מענקי פרישה ופיצויים.
מענקי פרישה עשוים להיות חייבים במס . לאופן מיסוי מענקי הפרישה השלכות גם על שיעור הפטור ממס לקצבה מזכה, קבלת מענקי פרישה פטורים ממס תקטין את גובה הטבות המס להם זכאים בעת פרישה.

מומלץ להתייעץ עם מומחה ולבדוק את האפשריות להפחתת שיעור המס עד לפטור מלא בהתאם לכללי המיסוי וקבלת פנסיה מירבית.

תשלומים חד פעמיים – תשלומים המשולמים כהשלמה לחלק השכר השוטף

פדיון ימי חופשה – תשלום בעבור ימי חופשה שלא נוצלו בזמן עבודה. פדיון ימי חופשה מחושב בהתאם לשכר הקובע ומוגבל עד למכסה של מספר ימי החופשה הומתרים לצבירה.

שווי יום חופשה ומכסת מספר ימי החופשה הניתנים לצבירה: מכסה מיריבת-55 ימים +חלק יחסי שנת פרישה

עובד שעבד 5 ימי עבודה – עד 55 ימים בגין השנים שקדמו לשנת הפרישה + מספר הימים היחסי לשנה הפרישה. שווי יום חופשה יהיה השכר החודשי חלקי 21.67.

עובד שעבד 6 ימי עבודה – עד 65 ימים בגין השנים שקדמו לשנת הפרישה + מספר הימים היחסי לשנה הפרישה. שווי יום חופשה יהיה השכר החודשי חלקי 25.

אופן חישוב פדיון ימי חופשה :
פדיון ימי חופשה = (שווי יום חופשה/שכר קובע )X יתרת ימי החופשה לניצול
דוגמא:
שכר 10,000 ש”ח
מספר ימי עבודה בשבוע : 5 ימים בשבוע.
ימי חופשה לניצול: 40
סכום פדיון ימי החופשה 73,834 ש”ח =( 40X(10,000/21.67

דמי ביגוד, קצובת הבראה, מענק יובל: בהתאם לקבוע ובחוק ובהסכם העסקה
תשלומים אלה משולמים במהלך שנת הפרישה משולם ביוני ויולי בגין שנת מס , אם פרש לפני יולי משולם יחסית אם פרש אחרי מקוזז יחסי בתלוש שכר גמר חשבון , מענק יובל תשלום שנתי חדש פעמי לבעלי ותק על פי נוהל מעננק יובל מ 25 שנים ערב הפרישה משולם בספטמר בגין כל השנה – לבדוק האם יש קיזוז או תשלום יחסי . ביטוח רכב חובה ומקיף חיוב השלמה לשנת ביטוח

דמי ביגוד וקצובת הבראה – חישוב הזכאות יעשה עבור השנה שלא קיבל תשלום עבורה ועבור החודשים של שנת הפרישה, וזאת לפי היקף המשרה ולפי וותק העסקה.

מענק יובל – עובד הפורש לגמלאות, בעל ותק של מעל 25 שנה יהיה זכאי לתשלום מענק יובל, יחסית לשיעור גמלתו. הנ”ל אינו חל על עובדים בהסכם בכירים.

אם במועד הפרישה עדיין לא קיבלתם תשלום עבור רכיבים אלה, תתקבל ההשלמה חודש לאחר סיום העבודה .

אם קיבלתם לפני הפרישה תשלום עבור רכיבים אלו מראש, יקוזזו בתלוש השכר האחרון חלק התשלום היחסי עבור החודשים שלאחר היציאה לפנסיה.

לדוגמא: בתשלום הבראה – אם תאריך יציאת העובד לפנסיה הוא 31.12 , בתלוש האחרון יבוצע קיזוז הרכיבים הנ”ל עבור חודשים ינואר-מרץ.

חיסכון פנסיוני:
קופות גמל – סכום הנצבר להפקדות העובד והמעסיק לקופה בגין לרכיבי השכר לעבטדה נוספת והחזר הוצאות לאורך תקופת העסקה.

קרן השתלמות – סכום הנצבר להפקדות העובד והמעסיק לקרן בגין השכר הפנסיוני המבוטח לאורך תקופת העסקה.

חשוב לציין – פורש זכאי לכל הכספים שנצברו לרבות כל הרווחים שנשאה הקופות בכפוף לתנאי הפדיון וכללי המיסוי בחוק.
אין הכרח למשוך את הכספים אם אין צורך בהם. הכספים ימשיכו לצבור רווחים ויעמדו לרשות הפורש בכל זמן שירצה.
טרם משיכת הכספים מומלץ להתייעץ עם מומחה שכן לא ניתן לבצע חרטה ולא ניתן לשוב ולהפקיד לקרן באותם תנאים
במקרה פטירה ח”ח – ישולמו הכספים למוטבים שקבע העמית או המבוטח בחייו, ובאין מוטבים ישולמו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צוואה (לפי העניין)..

ד. תשלומים מתמשכים לאחר הפרישה-
קצבת ביטוח לאומי – גמלאי /ת הבוחר להמשיך לעבוד עם הכנסות גבוהות או שיש ברשותו הכנסות ממקורות שאינן משלח יד, כמו הון או נכסים – הרי שבעניינו עשוי הביטוח הלאומי שלא לשלם את קצבת האזרח הוותיק בגיל פרישה או קצבת אזרח ותיק חלקית.

מגבלת מבחן ההכנסות מסתיימת בגיל 70 – גיל הזכאות המוחלט.

במידה וההכנסה עולה על מבחן ההכנסות, קיימת הזכות לגמלאי לוותר על קצבת זקנה תמורת תוספת דחיית קצבה.

תוספת דחיית קצבה – במקרים בהם הזכאות לקבלת הקצבה בגיל פרישה נשללה בשל הכנסות הגבוהות ממבחן ההכנסות תשולם תוספת בעת קבלת קצבה בגיל הזכאות המוחלטת (70)
תוספת דחיית קצבה. שיעור תוספת דחיית קצבה מחושב על פי 5% מסך הקצבה, וזאת עבור כל שנה בה נדחה התשלום בגין הכנסות מעבודה, מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות לקצבת זקנה.
קצבת סיעוד ביטוח לאומי : הקצבה ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בבית, בדיור מוגן או בבית אבות וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, וכן לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפולו. הקצבה משולמת לפי 6 רמות זכאות, וכן ניתן לבחור לקבל את הקצבה בכסף וגם בשירותי סיעוד. שירותים נוספים למקבלי גמלת הסיעוד: מי שמקבל קצבת סיעוד יכול לשלב בין קבלת הקצבה בכסף לשירותי סיעוד בפועל, לרבות לצורך קבלת שירותים נוספים כמו: ביקורים במרכזי יום, לחצן מצוקה, שירותי כביסה עד לבית וקבלת מוצרי ספיגה.

קצבת שאירים ביטוח לאומי – קצבה הניתנת מדי חודש לשאירים של נפטר על ידי המוסד לביטוח לאומי. קצבה זו מיועדת לאלמנים, אלמנות ויתומים של נפטרים, תוך עמידה בתנאים מסוימים. את התביעה לקבלת הקצבה יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה.
קצבת השאירים מותנית בעמידה ב-3 תנאים:

  • הנפטר היה תושב ישראלי
  • הנפטר השלים תקופה מסוימת של אכשרה
  • דמי הביטוח הלאומי שולמו כחוק לאורך חייו

גובה ושיעור הקצבה משתנה בהתאם לגילו של האלמן/ה או היתומים ובהתאם למספר הילדים הנותרים בחייו, כמו גם לוותק הביטוח וכתלות בהכנסות נוספות. סכומי הקצבה נעים החל מ-1150 שקלים ועולים עם גילם של השאירים וכמות הילדים. לצד זאת, ותק של תשלום ביטוח לאומי מזכה את השאירים בתוספת הנקבעת על פי אחוזים הנגזרים מסכום הקצבה.

קצבת שארים קרן פנסיה/ביטוח מנהלים – במקרה פטירה ח”ח , יהיו זכאים שאיריו או מוטביו של פנסיונר שנפטר לקצבה בהתאם למסלול הפרישה הנבחר על ידי הפורש עם פרישתו זאת מהחודש הראשון לאחר מועד הפטירה.. סך כל הקצבאות לכל השאירים/מוטבים לא יעלה על 100% מהקצבה.

הועסק העובד לפני פרישתו.

שי לאירועים משפחתיים אירועים כגון: נישואי הגמלאי/ת, בר/בת מצווה של הילדים, נישואי ילדים, הולדת

ביגוד – בגמלה החודשית תשולם תוספת ביגוד לפי אחוז הפנסיה

קצובת הבראה – בגמלה החודשית ישולמו דמי הבראה לפי אחוז הפנסיה

ביטוחים – במהלך שנות העבודה נרכשות פוליסות ביטוח קולקטיביות, שמהוות נדבך נוסף המשלים את ביטוחי הפנסיה לסוגיהם. גיל הפרישה הוא בדרך כלל המועד בו מסתיימות הפוליסות.

סוגי הפוליסות – שם מקרה הכיסוי מועד פקיעת תוקף הביטוח

ביטוח חיים – כיסוי: מוות , פקיעת תוקף : עם סיום יחסי עובד- מעביד, למעט עובדים לפנסיה מוקדמת ורשאים
להמשיך את הביטוח עד שיגיעו לגיל פרישה.

ביטוח הדדי – כיסוי: ,מוות ומחלות קשות, פקיעת תוקף : ללא תוקף

ביטוח “גדיש” – כיסוי: מוות ומחלות קשות, פקיעת תוקף : ללא תוקף

ביטוח סיעודי מושלם – כיסוי: מצב סיעודי והשלמת ביטוחי בריאות, פקיעת תוקף: עובד שפרש לפנסיה רשאי להמשיך באופן עצמאי דרך “דקלה” בהוראת קבע כגמלאי.

טיפולי שיניים – כיסוי: ביטוחי שיניים עובד שחדל להיות עובד ונסתיימו יחסי עובד- מעביד בינו לבין כללית.

שי לחגים – מטעם ועד העובדים ישלח בצ’ק לחברים בוועד פעמיים בשנה.

תעודת גמלאי – עם הפרישה, מונפקת “תעודת גמלאי”, המזכה את העובד

שי לחגים – גמלאי כללית זכאי לקבל שי לחג כפי שקיבל ערב פרישתו מהעבודה. השי ישולם ישירות דרך קצבת הפנסיה.במקרה של אי קבלת השי, יש לברר במקום העבודההאחרון שבו הועסק העובד טרם פרישתו.

אלמן/ה זכאי/ת לשי לחגים, כמוקבל לגבי יתר עובדיהארגון, כל עוד לא נישא/ה מחדש )אלמן/ה עובד/ת או
גמלאי/ת אשר הוא עצמו עובד/ת הארגון או גמלאי/תהארגון, יקבל את השי המגיע לו בלבד(. במקרה של אי
קבלת השי, יש לפנות ישירות למחלקת משאבי אנוש במוסד האחרון שבונכד/ה, כניסה לדירה חדשה או ביתאבות אחת ל 4- שנים. השי יינתן לאחר הודעה למחלקת משאבי אנוש.

שי פרישה – הפורש לגמלאות זכאי לשי הנהלה לרגל פרישתו. ערך השי נקבע מעת לעת ואופי השי נקבע על ידי
כל מוסד.

אירועי קרן רווחה – זכות להשתתף באירועי קרן רווחה המיועדים לעובדים
וגמלאים. גלישה לאתר המבצעים: .www.clalitr.co.il

שמירת קשר – אנו רואים חשיבות רבה להמשך הקשר עם הגמלאי. על מנת שנוכל לשמור על קשר, יש לעדכן את מחלקת משאבי אנוש על כל שינוי בפרטים האישיים, לרבות שינויי כתובת ועדכון מספרי טלפון.

Tags: