מדריך לחוסך: תִּקְרוֹת מס וּסְכוּמִים לשנת 2022

מאת רובי תכנון פיננסי
3179 צפיות

מהיום אפשר להפקיד יותר לגמל, השתלמות ועוד‎‎

נוכח העלייה במדד בשנת 2021, בשיעור של 2.4%, רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2022, ובכללם למוצרי החיסכון הפנסיוניים.

מידע זה חיוני ביותר כיוון שנתונים אלו משפיעים ישירות על כל אזרח ואזרח – שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה ופורשים.
מה היקף ההפקדות האפשרי לגמל, השתלמות ועוד הפקדות, לשנת 2022 בעקבות העלייה במדד ב-2021? ריכזנו עבורכם את עיקרי העדכונים:

קופת גמל/ קרן פנסיה

עצמאי

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לעצמאי שהוא יחיד (לא עמית מוטב)
ש"ח 12,600
151,200 ש"ח
*תקרת הכנסה מזכה לעצמאי עמית מוטב
-
213,600 ש"ח
סכום מירבי להטבת המס ניכוי לפי סעיף 47 עבור עמית מוטב 11% מהכנסה שנתית מזכה
-
23,496 ש"ח
סכום הפקדה מירבי עבור עמית מוטב להטבת המס זיכוי (בשיעור 35%) לסעיף 45א בגובה 5.5% מהכנסה מזכה **
-
11,748 ש"ח
חובת ההפקדה לעצמאי: הכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש להפקיד שיעור של 4.45% חלק מהכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד מלוא השכר הממוצע במשק נדרש להפקיד שיעור של 12.55% עבור עצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק - 10,551/2x4.45( + )10,551/2x12.55(} x12)}
-
10,762 ש"ח

שכיר / בעל שליטה

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת הכנסה לעמית שכיר בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה
8,900 ש"ח
-
סכום הפקדה חודשי מירבי לזיכוי במס (35%) 7% מתקרת הכנסה מזכה
623 ש״ח
-
סכום הזיכוי החודשי המירבי ממס (35% מתקרת ההפקדה לקופת גמל)
218.05 ש"ח
-
תקרת הפקדת מעסיק למרכיב פיצויים פטורה ממס
34,900 ש"ח
-
תקרת הפקדת פיצויים פטורה אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה 8.33%x34,900
2,908
-
תקרת השכר אשר לא יזקף בגינה הכנסה חייבת בידי העובד בעת הפקדת תגמולי המעסיק (עד 7.5% מהתקרה)
26,378 ש"ח (השכר הממוצע במשק x 2.5%)
-
סכום מירבי להפקדת פיצויים בקופת גמל לשכיר בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה
1,053.33 ש"ח
12,640 ש״ח
מי ששכרו המבוטח ע“י המעביד עולה על הכנסה זו, אינו זכאי לניכוי לפי סעיף 47 עבור הפקדה באופן עצמאי כנגד שכר לא מבוטח
22,250 ש"ח
-

קרן השתלמות

עצמאי

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת הכנסה קובעת שנתית לעצמאי
-
270,000 ש"ח
סכום הפקדה מירבי לניכוי (4.5% מהכנסה הקובעת)
-
12,150 ש"ח
תקרת הפקדה מוטבת (פטורה ממס רווחי הון)
-
18,960 ש"ח

שכיר / בעל שליטה

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
משכורת קובעת מירבית שההפקדה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה)
15,712 ש"ח
-
שיעור הפקדת המעסיק (עד גובה תקרת השכר לא יזקף לעובד כהכנסה חייבת ולא יחוייב במס רווחי הון)
עד 7.5% מתקרת המשכורת הקובעת
-
שיעור הפקדת העובד (עד גובה תקרת השכר לא יזקף לעובד כהכנסה חייבת ולא יחוייב במס רווחי הון) שיעור זה יהיה לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק
עד 2.5% מתקרת המשכורת הקובעת
-

קופת גמל להשקעה

לחודש
לשנה
תקרת הפקדה עבור יחיד בשנת 2022
6,051 ש״ח
72,616.5 ש"ח ***

שונות

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
הפרשה חודשית מירבית לקרן פנסיה מקיפה 20.5% מפעמיים שכר ממוצע במשק (20.5%x2x10,551)
4,326 ש"ח
-
סכום הפטור המירבי מקצבה מזכה לפי סעיף 9א‘ – 52%
4,399 ש"ח
-
תקרת קצבה מזכה המירבי בגינו מגיע פטור ממס
8,660 ש"ח
-
סכום הפטור המירבי בגין קצבה מזכה לפי סעיף 9א׳ - 52%
4,503 (8,660x52%) ש"ח
-
סכום קצבה מזערית לפי תיקון ****3 (סכום קצבה מינימאלי להוון קצבה, תיקון 190)
4,606 ש"ח
-
שכר ממוצע במשק לשנת 2022
10,551 ש״ח
-
שווי נקודת זיכוי
223 ש"ח
-
תקרת פיצויים ומענקי פרישה פטורה ממס בעת פרישה לכל שנת עבודה
-
12,640 ש"ח
תקרת פיצויים פטורה ממס עקב פטירה לשארי נפטר לכל שנת עבודה
-
25,290 ש"ח
שכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקופת גמל לקצבה בפטור ממס בגין עילת מיעוט הכנסות
5,300 ש"ח
-

מדרגות המס על הכנסות עבודה

שיעור המס
הכנסה חודשית
הכנסה שנתית
10%
עד 6,450 ש"ח
עד 77,400 ש"ח
14%
6,451 - 9,240 ש"ח
77,401 - 110,880 ש"ח
20%
99,241 - 14,840ש"ח
110,881 - 178,080 ש"ח
31%
14,841 - 20,620 ש"ח
178,081 - 247,440 ש"ח
35%
20,621 - 42,910 ש"ח
247,441 - 514,920 ש"ח
47%
42,911 - 55,270 ש"ח
514,921 - 663,240 ש"ח
מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3%
מעל 55,270 ש"ח
מס נוסף מעל 663,240 ש״ח

* 1. עמית מוטב – עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל לקיצבה, בסכום השווה ל-16% לפחות מהשכר הממוצע במשק (20,258 ש״ח) במונחים שנתיים נכון ל-2021.

** במידה וקיבל הוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח א.כ.ע. שיעור ההפקדה יעמוד על 5%.

*** סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה בסכום 70,000 ש״ח צמוד למדד ידוע יולי 2016.

**** 3,850 ש״ח לפי מדד ידוע ינואר 2008.

[!!!] אין באמור במודעה זו כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. האמור לעיל מבוסס על הוראות הדין וככל שיש סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, יגברו הוראות הדין. מודגש כי מור קופות גמל בע”מ ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט במודעה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר במודעה. מור קופות גמל בע”מ לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש במודעה אם יגרמו.