נספח א’ – הרשאה חד פעמית לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת מידע