נספח ה’ – הרשאת שימוש פרטנית לשימוש באתר הר הביטוח