שאלות ותשובות לקראת פרישה לגמלאות

by רובי תכנון פיננסי
1 year ago
1046 Views

פרישה לגמלאות נחשבת שלא בכדי למאורע מכונן בחייו של אדם והינה בעלת השלכות רבות על מכלול תחומי החיים.
ככל שתתקרבו אל מועד הפרישה יתעוררו בכם שאלות מהותיות רבות בנוגע לעתידכם – מה נדרש לעשות ומתי? כיצד להיערך מבחינה כלכלית? ומה צופן העתיד לבוא? כמות המידע שיש להכיל כשפורשים מהעבודה היא עצומה והיכן שחסר לכם ידע, אתם עשויים להפסיד כסף רב שיגדיר את איכות החיים שלכם בגיל הפרישה.

כדי לסייע לכם בהכנה והכוונה לפרישתכם, ריכזנו עבורכם את כל התשובות לשאלות הכי חשובות בפרישה תוך התייחסות מקיפה למגוון נושאים והיבטי פיננסים שונים. כך תוכלו לקבל החלטות מושכלות שיעצבו את עתיד פרישתכם.

החומר המצורף מובא כמידע כללי ואין לראותו כמקור משפטי.
אנחנו כאן ב”רובי תכנון פיננסי” נשמח ללוות אותך בתהליך הפרישה על הצד הטוב ביותר.

שאלות ותשובות

מהו גיל הפרישה?

נשים גיל 62, גברים גיל 67.

מהו התאריך שבו כדאי לפרוש?

פרישה ב 3 החודשים האחרונים של השנה מאפשרת לדחות את תשלום המס על חלק מענקי הפרישה והפיצויים החייב במס, כלל שקיים, לשנה שלאחר מכן. כשאדם מגיע לגיל פרישה ברוב המקרים יורדת רמת ההכנסה שלו כך שניתן לחסוך מס על ידי דחיית פריסת המס לשנה הבאה.

מה השינוי שחל בחיסכון הפנסיוני בשנת 2008?

בשנת 2008 אושר תיקון 3 לחוק קופות הגמל אשר קבע רפורמה בחיסכון ארוך טווח, אשר מטרתה להבטיח הכנסה קבועה לאחר הפרישה מהעבודה, זאת נוכח הגידול המשמעותי שחל בשנים האחרונות בתוחלת החיים. על פי התיקון לחוק-
כספים שהופקדו לביטוח פנסיוני עד למועד הקובע (לרוב 31.12.2007) ניתנים למשיכה הונית כסכום חד פעמי הפטור ממס (במגבלות מס על רווחים החל משנת 2005).

כספים שהופקדו לאחר המועד האמור מיועדים לקצבה ואינם ניתנים למשיכה כסכום הוני חד פעמי אלא בהתקיים התנאים שלהלן:
1. גיל פרישה (62/67)
2. הוכחת קצבה מזערית מקרן פנסיה תקציבית/ותיקה/חדשה/ביטוח מנהלים בסך 4,498 ש”ח (נכון לשנת 2021).

מה ההבדל בין קופה משלמת לקצבה לקופה לא משלמת לקצבה?

קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל ממנה ניתן לקבל ישירות פנסיה/קצבה החל ממועד הזכאות . סכום הקצבה החודשית תלוי בסכומים שנחסכו, במין העמית, מקדם הקצבה,מסלול הקצבאות שנבחר ובמועד הפרישה. לדוגמה: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, פוליסה תגמולים לעצמאיים.

קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה ממנה לא ניתן לקבל ישירות פנסיה /קצבה. לדוגמא: ”קופת גמל לחסכון”, ”קופת גמל ”רגילה”. מקופת גמל זאת ניתן למשוך כספים בסכום חד-פעמי, כאשר מתקיימים התנאים המתירים משיכה ובהתאם לפקודות המס. באם רצון העמית למשוך את הכספים כקצבה, הוא נדרש להעביר בבוא העת את הכספים שהצטברו לקופת גמל משלמת לקצבה אשר תעביר לו את תשלום המגיע לו בהתאם לתנאי הקופה ומסלול הקצבה המבוקש.

האם קופת הגמל חייבת במס?

תלוי. כללי המשיכה מקופת הגמל משתנים בהתאם למעמד הקופה שכיר/עצמאי ובהתאם למועד שבו הופקדו הכספים בפועל. ישנם כללים שמאפשרים להוציא כספים מקופות גמל ללא מס, אך משיכת כספים מקופת הגמל שלא לפי הכללים, מחויבת בשיעור של 35% מס סופי על כל סכום המשיכה(קרן + רווחים).

אחת הטעויות הנפוצות היא למשוך את הכספים מבלי להבין את הכללים, אם אינך מכיר את הכללים החלים על קופת הגמל שלך – כדאי ללמוד אותם או לקבל ייעוץ בנושא טרם ביצוע המשיכה.

מה הכללים לפדיון קופות גמל בפטור ממס?

הכללים משתנים בין מועד ההפקדה בו הופקדו הכספים לקופה.
כספי תגמולים שהופקדו לקופות גמל י עד למועד הקובע (לרוב 01/01/2008) ניתנים לרוב לפדיון על פי הככלים הבאים:
כסכום הוני חד פעמי פטור ממס – לאחר 15 שנים מיום הפקדה או החל מגיל 60 בתנאי שוותק הקופה לפחות 5 שנים.
כקצבה חודשית פטורה ממס – החל מגיל 60.

כספי תגמולים שהופקדו לקופות גמל לאחר המועד הקובע (לרוב 01/01/2008) ניתנים לפדיון על פי הכללים הבאים:

  • כסכום הוני חד פעמי בתשלום 35% מס על כל הסכום (ולא רק על הרווחים)
  • כסכום הוני פטור מ
  • מס בהתקיים התנאים שלהלן:
  1. גיל פרישה (62/67).
  2. . הוכחת קצבה מזערית מקרן פנסיה תקציבית/ותיקה/חדשה או ביטוח מנהלים בסך 4,498 ש”ח (נכון לשנת 2021).
  3. תקרת הון פטורה פנויה לניצול במסגרת קיבוע זכויות
  4. קצבה חודשית הפטורה ממס עד לשיעור הפטור על קצבה מזכה הנותר לניצול בקיבוע זכויות.

האם ניתן למשוך כספים שהופקדו אחרי שנת 2008 מקופת הגמל לפני גיל פרישה (62/67)?

כן, אך משיכת הכספים כסכום הוני תחויב בשיעור של 35% מס על כל סכום המשיכה(קרן + רווחים) אלא בהתקיים תנאים המזכים הפדיון בפטור ממס כגון : אחוזי נכות, עמידה במבחן הכנסות.

בנוסף, חשוב לציין כי ניתן לפדות את כספים שהופקדו אחרי שנת 2008 כקצבה חודשית החל מגיל 60. הקצבה תחויב במס שולי בהתאם למדרגות מס הכנסה והכנסות אחרות, ככל שקיימות. בגיל פרישה (62/67) ניתן לקבל הנחה במס הכנסה עד לכדי פטור מלא , בכפוף לקיבוע זכויות.

האם במקרה נכות ניתן לקבל פטור ממס למשיכת כספים מקופת גמל/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים?

כן. על פי תקנה 34(ב)(4) ותקנה 38 לתקנות מס הכנסה , עמיתים להם או לקרובם* נקבעה נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 75% ומעלה זכאים לפדות את הכספים שנצברו בפטור ממס.

הזכאות מותנית בכך שהפגיעה או המחלה שגרמה לנכות אירעה לאחר פתיחת חשבון קופת גמל/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים.
קרוב מוגדר: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מהקרובים הללו.

האם במקרה של הכנסות נמוכות ניתן לקבל פטור ממס למשיכת כספים מקופת גמל/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים?

כן. על פי תקנות מס הכנסה עמיתים שהכנסותיהם (כולל הכנסות בני זוגם) – נמוכות משכר המינימום או נמוכות מפעמיים שכר המינימום ולהם ילד שטרם מלאו לו 18 זכאים לפטור ממס במשיכת ביטוח פנסיוני בסך ההפרש שבין ההכנסה החודשית לבין סכום שכר המינימום או כפליים סכום שכר המינימום למי שיש לו ילד עד גיל 18.

Tags: , ,