גילוי נאות

גילוי נאות לסוכן ביטוח תאגיד בענף פנסיוני לעניין שיווק פנסיוני

אנו רובי סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע”מ – סוכנות בעלת רישיון בענף הביטוח הפנסיוני, כמשמעות החוק שחל לגבינו ואשר מכוחו ניתן רישיוננו זה, ואיננו חברה למתן ייעוץ פנסיוני. במסגרת רישיוננו כסוכנות בענף הפנסיוני, אנו קשורים בהסכמים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים:

גופים מוסדיים

מנורה הראל, הפניקס, כלל, מגדל, הכשרה, איילון

מנורה, הראל, הפניקס, אלטשולר שחם, מגדל, מיטב- ד”ש, מור

הראל, מנורה, הפניקס, מור, אלטשולר שחם, אנליסט, כלל, מיטב- ד”ש, מגדל

סוג מוצר פנסיוני

חברות ביטוח

קרנות פנסיה

קופות גמל

יש לנו, כסוכנות ביטוח, זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים, שכן הסוכנות זכאית לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן עשויה להיות לנו ולמי מטעמנו העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר, או מוצר של גוף מסוים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר.