עדכון חשוב מרשות המסים: תקרות הפקדה והטבות ל-2024 בחיסכון הפנסיוני

מאת רובי תכנון פיננסי
4630 צפיות

לראשונה מזה שנתיים רשות המסים הודיעה על עדכונים בתקרות ההפקדה וההטבות למוצרי החיסכון הפנסיוני לשנת 2024

חלק מהתקרות מתעדכנות בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, שעלה בשיעור של 3.34%. חלק אחר מתעדכ בהתאם לשכר הממוצע במשק (שמ”ב), שעודכן ל-12,536 שקלים – עלייה של 5.6% לעומת שנת 2023

כך תנצלו את עדכון התקרות להרוויח יותר כסף-

הגדילו את ההפקדות: נצלו את העלייה בתקרות ההפקדה לקופת גמל, קרן השתלמות ומוצרים פנסיוניים אחרים. זה יאפשר לכם לחסוך במס באופן משמעותי.

פזרו את ההפקדות לאורך השנה: כך תוכלו ליהנות מהטבת המס וגם מריבית ותשואות מצטברות. מי שמחכה לרגע האחרון לא מנצל את זמן החיסכון לטובתו.

בדקו נקודות זיכוי בתלוש השכר ובפנסיה: עדכנו טופס 101 או בצעו תיאום מס במקרה של ריבוי הכנסות. נקודות זיכוי נועדו להפחית את גובה מס ההכנסה.

שימו לב – מהיום אפשר להפקיד הרבה יותר במוצרי גמל, גמל להשקעה, פנסיה וקרנות השתלמות ולהנות מהטבות מס

מי יכול להפקיד? כמה ניתן להפקיד ולאן? רובי תכנון פיננסי עשים לכם סדר

קופת גמל/ קרן פנסיה

עצמאי

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לעצמאי שהוא יחיד (לא עמית מוטב)
-
164,400ש"ח
*תקרת הכנסה מזכה לעצמאי עמית מוטב
-
232,800 ש"ח
סכום מירבי להטבת המס ניכוי לפי סעיף 47 עבור עמית מוטב 11% מהכנסה שנתית מזכה
-
25,608 ש"ח
סכום הפקדה מירבי עבור עמית מוטב להטבת המס זיכוי (בשיעור 35%) לסעיף 45א בגובה 5.5% מהכנסה מזכה **
-
12,804 ש"ח
חובת ההפקדה לעצמאי: הכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק נדרש להפקיד שיעור של 4.45% חלק מהכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד מלוא השכר הממוצע במשק נדרש להפקיד שיעור של 12.55% עבור עצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק - 12,536/2x4.45( + )12,536/2x12.55(} x12)}
-
12,786.72 ש"ח

שכיר / בעל שליטה

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת הכנסה לעמית שכיר
9,700 ש"ח
-
סכום הפקדה חודשי מירבי לזיכוי במס (35%) 7% מתקרת הכנסה מזכה
679 ש״ח
-
סכום הזיכוי החודשי המירבי ממס (35% מתקרת ההפקדה לקופת גמל)
237.65 ש"ח
-
תקרת הפקדת פיצויים פטורה אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה 8.33% 41,500 x
3,457
-
תקרת השכר אשר לא יזקף בגינה הכנסה חייבת בידי העובד בעת הפקדת תגמולי המעסיק (עד 7.5% מהתקרה)
31,340 ש"ח (השכר הממוצע במשק x 2.5%)
-
סכום מירבי להפקדת פיצויים בקופת גמל לשכיר בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה
1,145.8 ש"ח
13,310 ש״ח
מי ששכרו המבוטח ע“י המעביד עולה על הכנסה זו, אינו זכאי לניכוי לפי סעיף 47 עבור הפקדה באופן עצמאי כנגד שכר לא מבוטח
24,520 ש"ח
-

קרן השתלמות

עצמאי

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת הכנסה קובעת שנתית לעצמאי
-
293,397 ש"ח
סכום הפקדה מירבי לניכוי (4.5% מהכנסה הקובעת)
-
13,203 ש"ח
תקרת הפקדה מוטבת (פטורה ממס רווחי הון)
-
20,520 ש"ח

שכיר / בעל שליטה

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
משכורת קובעת מירבית שההפקדה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה)
15,712 ש"ח
-
שיעור הפקדת המעסיק (עד גובה תקרת השכר לא יזקף לעובד כהכנסה חייבת ולא יחוייב במס רווחי הון)
עד 7.5% מתקרת המשכורת הקובעת
-
שיעור הפקדת העובד (עד גובה תקרת השכר לא יזקף לעובד כהכנסה חייבת ולא יחוייב במס רווחי הון) שיעור זה יהיה לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק
עד 2.5% מתקרת המשכורת הקובעת
-

קופת גמל להשקעה

לחודש
לשנה
תקרת הפקדה עבור יחיד בשנת 2023
-
79,005.69 ש"ח ***

שונות

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
הפרשה חודשית מירבית לקרן פנסיה מקיפה 20.5% מפעמיים שכר ממוצע במשק (20.5%x2x12,536)
5,139.76 ש"ח
-
תקרת קצבה מזכה המירבי בגינו מגיע פטור ממס
9,430 ש"ח
-
סכום הפטור המירבי בגין קצבה מזכה לפי סעיף 9א׳ - 52%
4,904 ש"ח
-
סכום קצבה מזערית לפי תיקון ****3 (סכום קצבה מינימאלי להוון קצבה, תיקון 190)
5,012 ש"ח
-
שכר ממוצע במשק לשנת 2023
12,536 ש״ח
-
שווי נקודת זיכוי
242 ש"ח
-
תקרת פיצויים ומענקי פרישה פטורה ממס בעת פרישה לכל שנת עבודה
-
13,750 ש"ח
תקרת פיצויים פטורה ממס עקב פטירה לשארי נפטר לכל שנת עבודה
-
27,520 ש"ח
שכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקופת גמל לקצבה בפטור ממס בגין עילת מיעוט הכנסות
5,571.75ש"ח
-

מדרגות המס על הכנסות עבודה/ פנסיה

שיעור המס
הכנסה חודשית
הכנסה שנתית
10%
עד 7,010 ש"ח
עד 84,120 ש"ח
14%
10,660-7,011 ש"ח
120,720-84,121 ש"ח
20%
16,150-10,660 ש"ח
193,800-120,721 ש"ח
31%
22,440-16,150 ש"ח
269,280-193,8011 ש"ח
35%
46,690-22,441 ש"ח
560,280-269,281 ש"ח
47%
60,130-46,691 ש"ח
721,560-560,281 ש"ח
מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3%
מעל60,131 ש"ח
מס נוסף מעל 721,561 ש״ח

* 1. עמית מוטב – עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל לקיצבה, בסכום השווה ל-16% לפחות מהשכר הממוצע במשק (20,258 ש״ח) במונחים שנתיים נכון ל-2021.

** במידה וקיבל הוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח א.כ.ע. שיעור ההפקדה יעמוד על 5%.

*** סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה בסכום 70,000 ש״ח צמוד למדד ידוע יולי 2016.

**** 3,850 ש״ח לפי מדד ידוע ינואר 2008.

[!!!] אין באמור במודעה זו כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. האמור לעיל מבוסס על הוראות הדין וככל שיש סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, יגברו הוראות הדין. מודגש כי מור קופות גמל בע”מ ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט במודעה, לשלמותה, לדיוק הנתונים הכלולים בה או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר במודעה. מור קופות גמל בע”מ לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש במודעה אם יגרמו.