מדריך קצבת שארים קרן פנסיה מקיפה חדשה - רובי תכנון פיננסי

מאת רובי תכנון פיננסי
6026 צפיות

מדריך קצבת שארים קרן פנסיה מקיפה חדשה

מדריך  זה נועד להסביר אודות הזכאות לקצבאות שאירים בקרנות הפנסיה חד במקרה של אובדן חיים של המבוטח

מהי קצבת שארים ? 

קצבת שאירים מקרן פנסיה נועדה להבטיח אמצעי קיום הכנסה חודשית  לשאירים  

מי הם שארים ? 

שאירים הינם: אלמן, יתום, בן נבחר עם מוגבלות, והורה.

אלמן/ה: בן/בת זוג, לא משנה אם אותו המין, שהיו נשואים וגרו ביחד טרם מקרה הפטירה. ומי שהוכר על ידי ערכאה שיפוטית או המוסד לביטוח לאומי כידוע בציבור, ובלבד שהתגוררו וניהלו משק בית משותף במשך שנה ברציפות לפני הפטירה (מגורים בנפרד עקב מצב רפואי לא שוללים), או שנולד להם ילד משותף.

יתום: ילד של עמית שנפטר וטרם מלאו לו 21 שנים, וגם בן עם מוגבלות – ילד שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה, וההכרה התבצעה לאחר שהמנוח הצטרף לקרן ובטרם הגיעו של הילד לגיל 21.

בן נבחר עם מוגבלות: ילד של עמית מבוטח (היו הפקדות לקרן) שאינו מסוגל לכלכל את עצמו, ואין לו הכנסה במועד הפטירה, והמנוח רכש עבורו כיסוי.

הורה: הורה ביולוגי או מאמץ כחוק שהיה סמוך על שולחנו של המנוח, ואינו מסוגל לכלכל את עצמו. 

באיזה תנאים יהיו זכאים השארים לקצבה ? 

במידה והמנוח היה פעיל בקרן, כלומר היו הפקדות חודשיות שוטפות לקרן הפנסיה או תשלום ריסק זמני

מה שיעור הקצבה לשארים ולכמה זמן משולמת הקצבה לשארים ?

  • בן זוג : לכל ימי חייו , 60%  מהשכר הקובע
  • יתום: עד גיל 21,  40% מהשכר הקובע 
  • בן עם מוגבלות: לכל ימי חייו וכל עוד עומד בתנאים ,  40% מהשכר הקובע (בניכוי חלקם של יתומים אחרים ככל שקיימים ולמשך התקופה שזכאים לקצבאות)
  • בן נבחר עם מוגבלות לכל ימי חייו
  • הורה לכל ימי חייו- 20% מהשכר הקובע 

סכום קצבאות שארי עמית מבוטח לא יעלה על סכום הקצבה הבסיסית לשאר

כיצד מחושבת קצבת השארים ? 

קרן הפנסיה תשלם תשלום חודשי לשאירים בהתאם למסלול הביטוח שהמנוח היה מבוטח בו ובהתאם לתקנון הקרן

מסלול הביטוח  נקבע בהתאם למסלול לגיל ההצטרפות לקרן הפנסיה או בבחירה אישית .

 בהתאם לתקנון התקני בקרנות הפנסיה, גברים שהצטרפו לקרן הפנסיה עד לגיל 41 יקבלו כיסוי של 100% מהשכר הקובע, נשים שהצטרפו עד לגיל 67 יקבלו כיסוי של 100%.

לדוגמה : 

קצבת השאירים תחושב בהתאם לשכר הקובע, נניח כי מבוטח נפטר והשאיר אחריו אלמנה, שני ילדים והורה נתמך.

השכר הקובע עמד על 10,000 ש”ח ושיעור הכיסוי היה 100%.

במקרה זה אלמנה תקבל קצבה חודשית של 6,000 ש”ח מידי חודש

סך הקצבאות שישולמו ליתומים – 4,000 ש”ח

במקרה הזה, קצבת השארים מגיעה לשכר הקובע ולא תשולם קצבה חודשית להורה הנתמך.

את גובה קצבת השארים שתשולם לאלמנ/ה ולילדים אפשר למצוא בדוח השנתי בטבלה הראשונה בדוח.

בדוגמה כאן, גובה קצבת השאירים לילדים תעמוד על 8,930 ש”ח.

מה קורה במקרה שבו הסכום הצבור עולה על יתרת הקצבאות לתשלום לשארים?

במידה וסכום החיסכון בקרן גבוה במיוחד, ועולה על סכום הקצבאות המהוון שישולמו במקרה מוות לשארים מתרחשים שלושה דברים:

עוד בחייו יפסיק המבוטח לשלם ריסק למקרה מוות. זה בדרך כלל יקרה לקראת גיל 60 או במקרה וסכום החיסכון גבוה והשכר המבוטח נמוך במיוחד.

אפשרות ראשונה במקרה מוות ישולמו לשארים קצבאות מוגדלות בהתאם ליחס בן הסכום לתשלום לסכום המהוון של הקצבאות.

אפשרות שנייה, במקום לקבל קצבאות שארים מוגדלות, באפשרות השארים לקבל את יתרת הגדלה כסכום חד פעמי מהוון.

ניקח לדוגמא חוסכת שצברה מליון שקלים בקרן הפנסיה, במקרה מוות סכום הקצבאות המהוונות עומד על 700 אלף ש”ח.

החוסכת תפסיק לשלם ריסק שארים ובמקרה מוות יבחרו שאריה האם לקבל קצבה חודשית מוגדלת או לקבל קצבה רגילה וסכום חד פעמי.

האם יש מס על קצבת שארים? 

קצבת שאירים  עד תקרה של 9,120 ש”ח בחודש נכון לשנת 2023 פטורה ממס במלואה ללא הקשר לסוג או גובה  הכנסות נוספות של הזכאים 

אם קצבת השאירים עולה על 9120 ₪ בחודש, נכון לשנת 2023, אז רק החלק העולה יחויב במס בהתאם למס השולי על הכנסות של מקבל קצבת השאירים. 

מתי לא תושלם קצבה לשארים ? 

במקרה ואירוע הפטירה קרה עקב מצב רפואי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח בקרן ובמהלך 60 חודשי האכשרה, אזי אין כיסוי ביטוחי.

במקרה ואירוע הפטירה קרה עקב מצב רפואי שהוחרג במועד ההצטרפות לקרן, אזי אין כיסוי ביטוחי.

במקרה והפטירה עקב התאבדות לפני חלוף 12 חודשים ממעמד עמית פעיל בקרן- מועד הצטרפות או חידוש חברות

אם תביעת השארים לקצבה הוגשה אחרי 7 שנים ממועד הפטירה.

האם מוות כתוצאה מפעולות איבה/ מלחמה מזכה בקצבת שארים? 

כן, כאשר אירוע הפטירה הינו כתוצאה ממלחמה או פעולות איבה, קיימת זכאות לקצבת שארים 

האם קצבת השארים מקוזזת עם קצבאות ביטוח לאומי ? 

לא, קצבת השארים מקרן הפנסיה אינה מקוזז עם קצבאות ביטוח לאומי 

מה קורה במקרה מוות שהמובטח לא היה פעיל? 

במידה והמנוח היה לא פעיל בקרן, כלומר לא היו הפקדות ולא היה ריסק זמני.

בפטירת עמית לא מבוטח, כלומר לא היו לקרן הפקדות  שוטפות  ולא היה ריסק זמני

יהיו האלמנה והיתומים זכאים לקצבה שתחושב ע”י חלוקת הסכום היחסי של השאר מתוך היתרה הצבורה של העמית שנפטר במקדם המרה הקבוע בתקנון הקרן.

מה קורה במקרה שקצבאות השארים נמוכות מפנסיתת מינימום? 

במקרה זה רשאי כל אחד מהשארים למשוך את חלקו בסכום הצבור של העמית.

הסכום ישולם כסכום חד פעמי לשאר על פי חלקו:

כספי תגמולים-ישולמו כסכום חד פעמי בפטור מלא ממס 

כספי פיצויים -ישולמו כסכום חד פעמי בכפוף ובהתאם לאישור פקיד שומה לניכוי מס 

 מה קורה במקרה מוות אם למבוטח אם אין שארים ? 

במקרה מוות כאשר אין שאירים העונים על הגדרת השאירים בתקנון הקרן, לדוגמא מקרה מוות של רווק. ישולם סכום החיסכון כסכום חד פעמי למוטבים או ליורשים במידה ולא הוגדרו מוטבים

מי הם מוטבים ?

מיהמוטב/ים יכולים להיות כל  אדם, תאגיד, עמותה או חברה  שנקבע ע”י המבוטח כזכאי לקבל את הכספים במקרה מותו בהתאם לאמור בתכנית.

המבוטח או העמית אינו חייב לקבוע מוטבים , אם אין מוטבים – הכסף יועבר על פי צו ירושה או צו קיום צוואה .

מה הסכום שישולם למוטבים?

הסכום שנצבר בקרן הפנסיה  ישולם למוטבים כסכום חד פעמי 

כספי תגמולים-ישולמו כסכום חד פעמי בפטור מלא ממס 

כספי פיצויים -ישולמו כסכום חד פעמי בכפוף ובהתאם לאישור פקיד שומה לניכוי מס 

לסיכום 

במדריך זה סקרנו את הנושאים החשובים ביותר שקשורים לקצבאות שארים בקרן פנסיה חדשה 

?רוצים לדעת עוד

    המידע במאמר זה מכיל הכוונות כלליות ואינו יכול להחליף ייעוץ מקצועי או משפטי. כל פעולה או החלטה שתתקבל על סמך המידע הזה תהיה באחריות הקורא בלבד. מומלץ לבדוק את המידע ולשקול ייעוץ מקצועי לפני קיחת כל החלטה או פעולה. לא תהא כל אחריות על החברה, הכותב, או כל אדם אחר מטעם החברה לגבי המידע הניתן במאמר.”

    Tags: ,