תקרות שכר והפקדה להטבות מס לשנת 2021

by רובי תכנון פיננסי
9 חודשים ago
882 Views

ריכזנו עבורכם את כל מה שחשוב שתדעו לקבלת הטבות מס מירביות!

קופת גמל/ קרן פנסיה

עצמאי

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לעצמאי שהוא יחיד (לא עמית מוטב)
-
147,600 ש"ח
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי עמית מוטב
-
208,800 ש"ח
סכום מירבי להטבת המס ניכוי לפי סעיף 47 עבור עמית מוטב 11% מהכנסה שנתית מזכה
-
22,968 ש"ח
סכום הפקדה מירבי עבור עמית מוטב להטבת המס זיכוי (בשיעור 35%) לסעיף 45א בגובה 5.5% מהכנסה מזכה *2
-
11,484 ש"ח
חובת ההפקדה לעצמאי: עבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע יש להפקיד שיעור של 4.45% עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע יש להפקיד שיעור של 12.55% עבור עצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק - ])10,551/2X4.45%(+)10,551/2X12.55([X12
-
10,762 ש"ח

שכיר / בעל שליטה

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת הכנסה לעמית שכיר
8,700 ש"ח
-
הפקדה לזיכוי במס (בשיעור 35%) 7% מהכנסה מזכה
609 ש״ח
-
סכום הזיכוי המירבי ממס 35% (מתקרת ההפקדה לקופת גמל)
213.15 ש"ח
-
תקרת הפקדת פיצויים פטורה אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה 8.33%X34,900
2,908 ש"ח
-
תקרת השכר אשר לא יזקף בגינה מס הכנסה בידי העובד בעת הפקדת תגמולי המעסיק (עד 7.5% מהתקרה)
- 26,378 ש"ח (השכר הממוצע במשק X 2.5%)
-
סכום מירבי להפקדת פיצויים בקופת גמל לשכיר בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה
1028.3 ש"ח
12,340 ש"ח
מי ששכרו המבוטח ע“י המעביד עולה על הכנסה זו, אינו זכאי לניכוי לפי סעיף 47 עבור הפקדה באופן עצמאי כנגד שכר לא מבוטח
21,750 ש"ח
-

קרן השתלמות

עצמאי

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת הכנסה קובעת לעצמאי
-
263,000 ש"ח
סכום הפקדה מירבי המותר בניכוי (4.5% מהכנסה הקובעת)
-
11,835 ש"ח
הפקדה מוטבת (פטורה ממס רווחי הון)
-
18,480 ש"ח

שכיר / בעל שליטה

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
משכורת קובעת מירבית שההפקדה בגינה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה (הכנסת עבודה)
15,712 ש"ח
-
שיעור הפקדת המעסיק (לא יזקף לעובד כהכנסה חייבת)
עד 7.5% מתקרת המשכורת הקובעת
-
שיעור הפקדת העובד (שיעור זה יהיה לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק)
עד 2.5% מתקרת המשכורת הקובעת
-

קופת גמל להשקעה

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת הפקדה לחוסך
-
70,913.1 ש"ח *

נתונים נוספים

סכומים ותקרות
לחודש
לשנה
תקרת קצבה מזכה
8,460 ש"ח
-
סכום הפטור המירבי מקצבה מזכה לפי סעיף 9א‘ – 52%
4,399 ש"ח
-
סכום קצבה מזערית לפי תיקון 2/3
4,498 ש"ח
-
שכר ממוצע במשק לפי הביטוח הלאומי
10,551 ש"ח
-
שווי נקודת זיכוי
218 ש"ח
-
תקרת פיצויים ומענקי פרישה פטורה ממס בעת פרישה (לכל שנת עבודה)
-
12,340 ש"ח
תקרת פיצויים פטורה ממס עקב פטירה לשארי נפטר (לכל שנת עבודה)
-
24,700 ש"ח
שכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקופת גמל לקצבה בפטור ממס בגין מיעוט הכנסות
5,300 ש"ח
-

מדרגות המס על הכנסות עבודה

שיעור המס
הכנסה חודשית
הכנסה שנתית
10%
עד 6,290 ש"ח
עד 75,480 ש"ח
14%
6,291-9,030 ש"ח
75,481-108,360 ש"ח
20%
9,031-14,490 ש"ח
108,361-173,860 ש"ח
31%
14,491-20,140 ש"ח
173,881-241,680 ש"ח
35%
20,141-41,910 ש"ח
241,681-502,920 ש"ח
47%
41,911-53,970 ש"ח
502,921-647,640 ש"ח
מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3%
מעל 53,971 ש"ח
מס נוסף מעל 647,641 ש"ח

1. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה בסכום 70,000 ₪ צמוד למדד ידוע יולי 2016

2. ₪3,850 לפי מדד ידוע ינואר 2008, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), תשס"ח – 2008